Kết quả bầu cử Cộng Đồng ngày 5-5-2012

Tân Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2012 - 2014

Kết quả bầu cử Tân ban chấp hành Cộng Đồng Việt Nam Kansas City & vùng phụ cận nhiệm kỳ 2012-2014. Thứ Bẩy ngày 5-5-2012

1. Tham dự: Gồm đại diện các đoàn thể và đông đảo đồng hương cư ngụ tại địa phương.

2. Ghi danh, nhận phiếu bầu  và hướng dẫn cách thức bầu:
- Những thắc mắc đã được giải đáp tùy từng trường hợp cá nhân.

3. Phần nghi thức:
- Chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và một phút mặc niệm.
- Giới thiệu Ban Cầu Cử: Trưởng Ban ông Trần Văn Phi, Thư Ký ông Trần Xuân Tiến và Các vị kiểm soát viên ông Nguyễn Quang Lợi, ông Huỳnh Ngọc Tý và ông Nguyễn Văn Sáu.
- Ông Trần Văn Phi Trưởng Ban Cầu Cử chào mừng quý vị đại diện các đoàn thể cùng tất cả đồng hương hiện diện và nói về việc bầu cử Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Kansas City & Vùng Phụ Cận trong tinh thần chí công vô tư, chọn mặt gởi vàng, đây là cơ hội chúng ta chọn những người đại diện của chúng ta cùng làm việc trong Cộng Đồng Việt Nam là sự tình nguyện phục vụ lợi ích chung vô vị lợi.

4. Giới thiệu ứng cử viên:
- Ông Trần Văn Phi giới thiệu 6 vị Ứng Cử Viên là : Bùi Minh Tản, Đặng Thủy Tiên, Đỗ Thắng, Hà Lê Thu Nguyệt, Huỳnh Cẩm Loan và Nguyễn Đức Jason. Trong Phiếu Bầu được sắp xếp vần Họ của ứng viên theo thứ tự A, B, C. Sau đó mỗi vị Ứng Cử Viên tự giới thiệu về cá nhân, đã sinh hoạt trong quá khứ và chương trình hoạt động tương lai.

5. Bầu cử và kiểm phiếu:
- Mỗi người tự điền phiếu bầu, đánh dấu (X) vào ô có tên Ứng Viên, chọn tối đa là 5 ứng viên. Tự mình đến bỏ vào thùng Phiếu trên bàn Ban Bầu Cử. Từ 1 giờ đến 2 giờ chiều. Khui thùng phiếu với sự chứng kiến của tất cả quý vị hiện diện.
- Kiểm phiếu: Ông Huỳnh Ngọc Tý khui thùng đọc từng tên, ông Nguyễn Văn Sáu và ông Nguyễn Quang Lợi ghi vào các ô của ứng viên được phiếu bầu. Ông Trần Văn Phi kiểm lại lần cuối.
        Kết quả:    
- Ứng viên Đặng Thủy Tiên      được 91 phiếu.
- Ứng viên Bùi Minh Tản         được 83 phiếu.
- Ứng viên Huỳnh Cẩm Loan     được 77 phiếu.
- Ứng viên Đỗ Thắng         được 76 phiếu.
- Ứng viên Hà Lê Thu Nguyệt     được 69 phiếu.
- Ứng viên Nguyễn Đức Jason     được 45 phiếu.

6. Tuyên bố kết quả:
- Ông Trưởng Ban Bầu Cử Trần Văn Phi công bố kết quả ghi trên, tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ Ban Bầu Cử và tự giải tán, giao nhiệm vụ cho Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam từ hôm nay. Sáu vị ứng cử được đồng bào chọn đã cùng đứng chụp hình chung và ngỏ lời hứa hẹn phục vụ tích cực cho lợi ích chung.

7. Linh tinh và bế mạc :
- Sau lời cám ơn chung của ông Trần Văn Phi, buổi bầu cử chấm dứt lúc 3 giờ 20 cùng ngày.    

Ủy Ban Vận Động Bầu Cử 2012.
Print this page    Save this page    Send to a friend

RECENT POSTS:
Vietnamese-Americans Raise Homeland's Flag At Penn Valley College  
Thông Báo Cộng Đồng: v/v Bầu Cử 2012 - 2014  
Thông Báo Họp Cộng Đồng - Community Townhall Meeting 3-3-2012  
Hướng Dẫn Cách Thức Điền Ký Thỉnh Nguyện Thư  
Thỉnh Nguyện Thư: We petition the Obama administration to: STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS  


PREVIOUSLY POSTS:
TET - Vietnamese New Year  
Flu Shot Season, Nov. 3rd, 2007  
Vietnamese-Americans Raise Homeland's Flag At Penn Valley College  

Home Top Previous
Bookmark this site Contact