Thông Báo Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Nhiệm kỳ 2012-2014

VACKC Board of Directors 2012 - 2014

Sau ngày bầu cử 5/5/2012 Tân Ban Chấp Hành đã sắp xếp vị trí làm việc như sau:

  • Chủ tịch: Bùi Minh Tản Megan
  • Phó chủ tịch Ngoại vụ: Đặng Thủy Tiên
  • Phó chủ tịch Nội vụ: Hà Lê Thu Nguyệt
  • Thủ quỹ: Huỳnh Cẩm Loan
  • Ủy viên: Đỗ Thắng

Chúng tôi có hai vị trí đang cần những thiện nguyện viên với Nhiệm kỳ trong hai năm. Quý vị có thể đề cử bản thân hoặc giới thiệu các thành viên khác của cộng đồng.

  1. Thư ký
  2. Ủy viên Ban Chấp Hành

Xin vui lòng gửi tin tức của đề cử viên (tên họ, số điện thoại và email) bằng thơ tới Ban Chấp Hành Cộng Đồng số 2700 E.18th St, #230, KCMO 64127, hoặc gửi qua email info@vackc.org, hoặc đến Văn phòng Cộng Đồng vào ngày thứ bày từ 10:00 am đến 1:00 pm.

Hạn chót đề cử các để cử viên là ngày 9 tháng 6 năm 2012

Cộng Đồng Việt Nam tại Kansas City và Vùng Phụ Cận là một tổ chức bất vụ lợi (Non-profit). Các thành viên trong Ban Chấp Hành đều làm việc không có thù lao và vì lợi ích của cộng đồng.

Để Cộng Động mới ngày thêm phát triển lớn mạnh, xin quý vị tiếp tay với chúng tôi trong những sinh hoạt cũng như tham gia vào các ủy ban của Cộng Đồng.

Chân thành cám ơn.

Ban chấp hành CĐVN Kansas City và Vùng Phụ Cận 2012 - 2014.

Print this page    Save this page    Send to a friend

RECENT POSTS:
Hình ảnh trong ngày bầu cử Cộng Đồng 2012 - 2014  
Kết quả bầu cử Cộng Đồng ngày 5-5-2012  
Vietnamese-Americans Raise Homeland's Flag At Penn Valley College  
Thông Báo Cộng Đồng: v/v Bầu Cử 2012 - 2014  
Thông Báo Họp Cộng Đồng - Community Townhall Meeting 3-3-2012  


PREVIOUSLY POSTS:
Hướng Dẫn Cách Thức Điền Ký Thỉnh Nguyện Thư  
Thỉnh Nguyện Thư: We petition the Obama administration to: STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS  
TET - Vietnamese New Year  
Flu Shot Season, Nov. 3rd, 2007  
Vietnamese-Americans Raise Homeland's Flag At Penn Valley College  

Home Top Previous
Bookmark this site Contact