Hình ảnh về ngày tưởng niệm của lễ tưởng niệm The Wall That Heals event

Sau đây là một vài hình ảnh về lễ tưởng niệm chiến binh Hoa Kỳ tử trận tại Việt Nam.


Print this page    Save this page    Send to a friend

RECENT POSTS:
Trường Việt Ngữ Cộng Đồng thông báo ngày 29-5-2012  
Thông Báo Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Nhiệm kỳ 2012-2014  
Hình ảnh trong ngày bầu cử Cộng Đồng 2012 - 2014  
Kết quả bầu cử Cộng Đồng ngày 5-5-2012  
Vietnamese-Americans Raise Homeland's Flag At Penn Valley College  


PREVIOUSLY POSTS:
Thông Báo Cộng Đồng: v/v Bầu Cử 2012 - 2014  
Thông Báo Họp Cộng Đồng - Community Townhall Meeting 3-3-2012  
Hướng Dẫn Cách Thức Điền Ký Thỉnh Nguyện Thư  
Thỉnh Nguyện Thư: We petition the Obama administration to: STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS  
TET - Vietnamese New Year  
Flu Shot Season, Nov. 3rd, 2007  
Vietnamese-Americans Raise Homeland's Flag At Penn Valley College  

Home Top Previous
Bookmark this site Contact