SỨ MỆNH:

Cộng Đồng Việt Nam Tại Kansas City Và Vùng Phụ Cận là một tổ chức thiện nguyện dược thành lập để phục vụ đồng hương Việt Nam cư ngụ tại vùng Kansas City mở rộng trong việc tự lực cánh sinh và thăng tiến đời sống nhằm đạt được thành công du nhập vào xã hội song song với sự bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam.


 


Mission:

The Vietnamese American Community of Greater Kansas City is a nonprofit organization dedicated to assist Vietnamese countrymen residing in the Kansas City Metropolitan area to become self-sufficient and self-reliant when integrating successfully into mainstream society while preserving and promoting the cultural heritage of Vietnam.


 

Home Top Previous
Bookmark this site Contact